Voorwaarden

Op de cursussen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid in wat er van u verwacht wordt en in wat u van ons kunt verwachten.

A. Algemeen

Alle tussen de hondenschool “IN contact” en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

Cursisten zijn zij die deze (mondelinge) overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en na betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen bedrag en aantal lessen.

Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een entingsbewijs van de te trainen hond te overleggen.

Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.

Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. de wettige vertegenwoordigers mede akkoord te zijn.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

B. Cursus

De cursisten dienen altijd het cursusgeld contant of per bank te voldoen vóór aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven kan de cursist niet toegelaten worden tot de les.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond zal er met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.

Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten indien er een passende mogelijkheid is om in te halen. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer ingepast.

Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.

Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheid van de trainer worden ingehaald.

Indien u verhinderd bent de les te volgen, meldt u zich dan tijdig af via whatsapp, sms of per telefoon.

Lessen die niet zijn gevolgd, met of zonder afmelding om wat voor reden dan ook, blijven niet staan.

Indien de cursist drie lessen niet is geweest zonder berichtgeving wordt deze uitgeschreven.

Bij annulering na gedeeltelijke deelname van een cursus, wordt geen restitutie verleend.

C. Reglement van orde

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer aangelijnd te zijn.

De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

Honden, die een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest).

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

De trainer staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Als er op het eigen terrein van de hondenschool een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken.

D. Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de hondenschool In Contact.

Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de trainer.

Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de hondenschool “IN contact” voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.